Wykaz czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje nastpujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • dokonuje poświadzeń
 • sporządza poświadczenia
 • dostarcza oświadczenia
 • spisuje protokoły:
  • z zgromadzeń spółek
  • walnych zgromadzeń
  • organizacji społecznych
  • innych osób prawnych
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, poświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza protokoły dziedziczenia
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów